Chuyện siêu nhiên · Tarot

Phỏng vấn Charlie – Universal Waite Deck

E hèm, thực sự Ha là một newbie với cách sử dụng Tarot nên đã nhỡ dại đột chạy đi đọc bói trước khi làm mấy màn chào hỏi nên sau mấy bàn bị bài bật lia lịa vào mặt, bạn đã học được cách phỏng vấn và làm quen với bộ bài Tarot của… Continue reading Phỏng vấn Charlie – Universal Waite Deck

Chuyện siêu nhiên

Ghost in a can – ma lon – children ghost summon

Okay, so, as I was talking about Vietnamese games and the like with one of my friend, she mentioned a game called “ma lon” (ghost in a can) which seems to be popular for children in the countryside in the South Vietnam (since none of my fellow Northerners have any idea what it was). It is… Continue reading Ghost in a can – ma lon – children ghost summon