Linh tinh (emo corner)

Mặt giấy

Chậc, tay chân luống cuống, miệng lắp bắp vài câu lí nhí như một đứa thiếu muối trong khi đầu thì toàn tiếng cung kiếm lẻng kẻng. Đúng là suy nghĩ với cách xử sự của bản thân chả ăn nhập được với nhau gì cả. Đặc biệt là giữa văn nói và cái văn… Continue reading Mặt giấy

Advertisements
Linh tinh (emo corner)

Difference – bitterness

Ever since I was a child, I don’t enjoy drinking water. People might find it surprising but for me, instead of the taste of purity of nothingness, the only thing my tongue picks up from it is bitterness. Yes, bitterness. You can say that because my tongue is sensitive for water distillation taste, or after… Continue reading Difference – bitterness

Advertisements