Chuyện siêu nhiên · Tarot

Phỏng vấn Charlie – Universal Waite Deck

E hèm, thực sự Ha là một newbie với cách sử dụng Tarot nên đã nhỡ dại đột chạy đi đọc bói trước khi làm mấy màn chào hỏi nên sau mấy bàn bị bài bật lia lịa vào mặt, bạn đã học được cách phỏng vấn và làm quen với bộ bài Tarot của… Continue reading Phỏng vấn Charlie – Universal Waite Deck